Rewolucja Kulturalna w Chinach


Reforma szkolnictwa w Chinach! Czy i u nas?
Stanęliśmy ostatnio w obliczu wielkich wydarzeń w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Ową rewolucję zapoczątkował (a jakże!) wielki naród chiński.

KC KPCh i Rada Państwa ChRL (opieram się na danych z Komsomolskiej Prawdy cytowanych w jednym z lipcowych numerów Gazety Krakowskiej) wydały ostatnio instrukcję określającą m.in. troskę wykładowców o dobre wyniki w nauce jako "burżuazyjną czarną linię", propagującą zerwanie z "europocentryzmem" w nauczaniu i proponującą jego nowy program:

 • Uczniowie szkół podstawowych przerabiają "więcej" cytatów z dzieł przewodniczącego Mao oraz jego trzy artykuły: Służyć ludowi, Ju Kung przesuwa góry i W pamięci Bethune'a.
 • Szkoły średnie przerabiać będą tom dzieł Mao oraz jego inne artykuły.
 • Studenci szkół wyższych przerabiać będą Dzieła Wybrane Mao.
Stawia się także postulat, by studentów którzy ukończyli już ponad dwa lata studiów uznać za absolwentów i skierować do pracy w środowiskach robotniczych i chłopskich. A my się będziemy jeszcze dwa lata (o ile dobrze pójdzie) męczyć!

Zacytujmy jeszcze zamieszczony na łamach Żenminżipao list studenta:

"W ciągu dwóch pierwszych lat studiów na wydziale filozofii Uniwersytetu Pekińskiego nie studiowałem należycie dzieł przewodniczącego Mao, trwoniąc większość czasu na wszelkie tam zatrute rewizjonizmem psychologie, na wszelkie tam cuchnące i rozwlekłe logiki, a także na język obcy, na matematykę, na biologię, na fizykę, na język chiński itp.

"Ponieważ nie otrzymałem oceny dostatecznej na egzaminach z języka obcego, psychologii i matematyki, musiałem trzykrotnie zdawać egzamin poprawkowy i dlatego nie mogłem uczestniczyć w różnych kampaniach mających rewolucyjny sens.

"Pod taką okrutną presją, pod takim uciskiem, kiedy dominującą rolę odgrywają wyniki w nauce, doznałem dotkliwych szkód moralnych, a zdrowie moje zostało nadszarpnięte. Ten reakcyjny system trzeba zlikwidować ostatecznie!" My (tzn. redakcja Spina) podpisujemy się oburącz pod postulatami towarzyszy chińskich. Pozwalamy sobie jednocześnie zaproponować kilka zmian w regulaminie studiów na fizyce UŁ:

 1. Uznać wszystkich po dwu latach studiów za absolwentów z tytułem magistra, a po trzech latach — doktora.
 2. Zmienić program:
  • Na I roku: wybrane cytaty z dzieł Knapika i wyjątki z pierwszego numeru Neutrina.
  • Na II roku — dzieła zebrane Knapika: oba numery Neutrina, sprawozdania z II Pracowni (Oscylograf!) itd.
  • Na III roku (seminaria doktoranckie) — wysłuchanie mów, przypowieści i anegdotek wygłoszonych przez Przewodniczącego osobiście.
Nasza reforma wzbudziła jeszcze w stadium projektów wielkie zainteresowanie za granicą; przewidywana jest wymiana stypendystów z Oxfordem i Yale.

Uwaga! Omawiany wycinek Gazety Krakowskiej mamy do wglądu w redakcji!

Ta ostatnia uwaga wzięła się stąd, że nie chcieliśmy, by uznano historię za wymyśloną. O prawdziwym obliczu Rewolucji Kulturalnej dowiedzieliśmy się dopiero później. A Neutrino było konkurencyjnym dla Spina pismem, wydawanym przez Knapika; ukazały się dwa numery.


Powrót do rocznika 1966

Posted 1997/09/11 Copyright © 1997 by J. Andrzej Wrotniak.